Oznámenie č. 280/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 94/1996
Platnosť od 30.09.1996

280

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania bola na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 31. júla 1996 do 25. septembra 1996 uložená kolektívna zmluva vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1996 pre odvetvie nábytkárskeho priemyslu na Slovensku uzavretá 28. júna 1996 medzi Zväzom nábytkárskeho priemyslu Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevárskeho, nábytkárskeho, papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

2. Dodatok č. 1 zo dňa 9. septembra 1996 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1995–1996 uzavretej 10. februára 1995 medzi Odborovým zväzom STAVBA Slovenskej republiky

a

Tehliarskym zväzom Slovenska.