Oznámenie č. 276/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú maximálne ceny výrobkov v zdravotníctve - 6. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996

Čiastka 93/1996
Platnosť od 28.09.1996
Redakčná poznámka

Výmer nadobúda účinnosť 1. októbra 1996.