Oznámenie č. 269/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o režime a spolupráci na spoločnej štátnej hranici

Čiastka 91/1996
Platnosť od 17.09.1996
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť tridsiatym dňom odo dňa výmeny ratifikačných listín, t. j. 29. júna 1996, na základe článku 27 ods. 1.