Oznámenie č. 267/1996 Z. z.Oznámenie Slovenskej informačnej služby o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva Slovenskej informačnej služby

Čiastka 90/1996
Platnosť od 14.09.1996 do31.10.1999
Zrušený 258/1999 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Pôvodný predpis

14.09.1996