Oznámenie č. 262/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami

Čiastka 87/1996
Platnosť od 29.08.1996 do31.12.2003
Redakčná poznámka

Výmer nadobúda účinnosť 1. septembra 1996. Výmer zrušený opatrením č. 27 079/2003-77 uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003.

262

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách

výmer zo 16. augusta 1996 č. R-5/1996, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami.

Výmerom sa

– určujú minimálne (garantované) ceny pre štátny intervenčný nákup obilnín,

– upravujú položky sadzobníka za vnútroštátne výkony pôšt v súvislosti s vydaním nového poštového poriadku.

Výmer nadobúda účinnosť 1. septembra 1996.

Výmer je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 11/1996 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.