Oznámenie č. 261/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje bankám povinnosť predkladať účtovnú závierku a údaje z účtovníctva Ministerstvu financií Slovenskej republiky

Čiastka 87/1996
Platnosť od 29.08.1996
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

261

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 24 ods. 4 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.

výnos z 11. júla 1996 č. 6363/96/52, ktorým sa ustanovuje bankám povinnosť predkladať účtovnú závierku a údaje z účtovníctva Ministerstvu financií Slovenskej republiky.

Týmto výnosom sa ukladá bankám (podľa § 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.) povinnosť predkladať odboru peňažníctva Ministerstva financií Slovenskej republiky určené výkazy a hlásenia v stanovenej periodicite a určených termínoch.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výnos je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 10/1996 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.