Oznámenie č. 261/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje bankám povinnosť predkladať účtovnú závierku a údaje z účtovníctva Ministerstvu financií Slovenskej republiky

Čiastka 87/1996
Platnosť od 29.08.1996
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.