Oznámenie č. 257/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Čiastka 85/1996
Platnosť od 23.08.1996
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

257

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov

výnos z 8. augusta 1996 č. 2268/96–III/11 o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

Vo výnose sa ustanovuje, že Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1995 uzavretá 2. mája 1995 medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu a Zväzom zamestnávateľov obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky a jej Dodatok č. 1 zo dňa 27. októbra 1995, Dodatok č. 2 zo dňa 29. marca 1996 a Dodatok č. 3 zo dňa 29. mája 1996 sú záväzné aj pre zamestnávateľa uvedeného v prílohe tohto výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Úplné znenie výnosu a názov zamestnávateľa, na ktorého sa vzťahuje, sa uverejní v časopise Práca a sociálna politika č. 9/1996.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Odborovom zväze pracovníkov obchodu a cestovného ruchu a vo Zväze zamestnávateľov obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky.