Oznámenie č. 248/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Organizáciou Severoatlantickej zmluvy o vykonávacích dohodách o prechode ozbrojených síl

Čiastka 84/1996
Platnosť od 23.08.1996
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 18. decembra 1995, na základe článku13.