Oznámenie č. 245/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohody o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel

Čiastka 83/1996
Platnosť od 22.08.1996
Účinnosť od 01.01.1993

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1993 Aktuálne znenie