Oznámenie č. 243/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)

Čiastka 83/1996
Platnosť od 22.08.1996