Oznámenie č. 242/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do podpisu Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve

Čiastka 83/1996
Platnosť od 22.08.1996
Redakčná poznámka

Vo vzťahu k Slovenskej republike dohovor nadobudol platnosť 7. júna 1996 na základe článku 308 ods. 2.