Opatrenie č. 24/1996 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 172/1995 Z. z., ktorým sa vyhlasuje klasifikácia produkcie

Čiastka 8/1996
Platnosť od 25.01.1996 do31.12.2002

24

OPATRENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 15. januára 1996,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 172/1995 Z. z., ktorým sa vyhlasuje klasifikácia produkcie

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov mení a dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 172/1995 Z. z., ktorým sa vyhlasuje klasifikácia produkcie takto:


Čl. I

V § 5 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:

(2) Postup pri zatrieďovaní produkcie podľa štatistickej klasifikácie je uvedený v Pokyne na zatrieďovanie produkcie podľa štatistickej klasifikácie, ktorý tvorí prílohu tohto opatrenia.“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Štefan Condík v. r.


Príloha opatrenia Štatistického úradu

Slovenskej republiky č. 24/1996 Z. z.

POKYN

na zatrieďovanie produkcie podľa štatistickej klasifikácie

Dňa 1. januára 1996 nadobudlo záväznosť opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) č. 172/1995 Z. z., ktorým sa vyhlasuje klasifikácia produkcie (výrobkov, tovaru a služieb) na štatistické účely a na účely medzinárodného porovnávania štatistických ukazovateľov.

Na zabezpečenie zatrieďovania produkcie podľa štatistickej klasifikácie vydáva úrad tento pokyn:

Čl. I

Základné ustanovenia

(1) Tento pokyn ustanovuje záväzný postup na

a) podanie žiadosti o zatriedenie produkcie podľa štatistickej klasifikácie,

b) zatriedenie produkcie podľa štatistickej klasifikácie,

c) podanie žiadosti o vydanie potvrdenia o zatriedení produkcie podľa štatistickej klasifikácie.

(2) Zodpovedným pracoviskom na zatrieďovanie produkcie podľa štatistickej klasifikácie je odbor súbornej metodiky štatistického informačného systému (ďalej len „odbor súbornej metodiky“) úradu.

(3) Zodpovedné pracovisko úradu zabezpečuje

a) kontrolu formálnych náležitostí žiadostí uvedených v čl. II ods. 2 a čl. III ods. 1,

b) zytriedenie produkcie podľa štatistickej klasifikácie,

c) vydanie potvrdenia o zatriedení produkcie podľa štatistickej klasifikácie.

(4) Úkony súvisiace so zatriedením produkcie sú spoplatňované takto:

a) za zatriedenie produkcie 200 Sk podľa položky 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“),

b) za vydanie potvrdenia o zatriedení produkcie 50 Sk podľa položky 221 zákona o správnych poplatkoch.

(5) Poplatky vyberané správnymi orgánmi sa do sumy 10 000 Sk platia kolkovými známkami alebo poštovou poukážkou (§ 7 ods. 1 zákona o správnych poplatkoch).

Čl. II

Náležitosti žiadosti o zatriedenie produkcie podľa štatistickej klasifikácie

(1) Žiadateľ predkladá písomnú žiadosť o zatriedenie na adresu

Štatistický úrad SR

odbor súbornej metodiky ŠIS

Miletičova 3

824 67 BRATISLAVA.

(2) Žiadosť musí obsahovať tieto náležitosti:

a) obchodné meno žiadateľa (meno a priezvisko žiadateľa),

b) presná adresa sídla (obec, ulica a číslo, telefónne číslo, PSČ),

c) IČO (identifikačné číslo organizácie).

d) DIČ (daňové identifikačné číslo),

e) presný a výstižný popis produkcie, ktorú žiadateľ požaduje zatriediť podľa štatistickej klasifikácie. Subjekt v žiadosti uvedie, či požaduje zatriedenie podľa klasifikácie produkcie (ďalej len „klasifikácie“) alebo podľa Jednotnej klasifikácie stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy (ďalej len „JKSO“ - odbory 801 až 833), alebo podľa klasifikácií platných do konca roku 1995, t. j. Jednotnej klasifikácie výkonov (ďalej len „JKV“), JKSO - odbory 838 a 839, Jednotnej klasifikácie výrobkov v poľnohospodárstve, lesníctve a vo vodnom hospodárstve (ďalej len „JKVPLVH“), Jednotnej klasifikácie priemyselných odborov a výrobkov (ďalej len „JKPOV“) a Jednotnej klasifikácie priemyselných prác výrobnej povahy (ďalej len „JKPPVP“),

f) podpis, prípadne pečiatka žiadateľa.

(3) K žiadosti je potrebné priložiť kolkovú známku v hodnote 200 Sk podľa čl. I ods. 4 písm. a) tohto pokynu.

Čl. III

Zatriedenie produkcie podľa štatistickej klasifikácie

(1) Zodpovedné pracovisko úradu vykoná zatriedenie produkcie podľa klasifikácie alebo podľa klasifikácií platných do konca roku 1995 takto:

a) zatriedenie zo štatistického hľadiska podľa klasifikácie platnej od 1. 1. 1996 a podľa JKSO pre odbory 801 až 833,

b) zatriedenie zo štatistického hľadiska podľa JKPOV, JKVPLVH, JKSO (odbory 838 a 839), JKPPVP a JKV, ktorých platnosť sa skončila 31. 12. 1995.

(2) Zatrieďovanie podľa klasifikácií platných do 31. 12. 1995 sa vykoná iba v sporných prípadoch, ktoré vzniknú pri daňových kontrolách.

(3) Zatriedenie produkcie žiadateľa sa vykoná do 30 dní odo dňa zaregistrovania žiadosti na úrade a písomnou formou sa odošle na adresu podnikateľského subjektu.

(4) Zatriedenie podľa klasifikácie podlieha aktualizačným zmenám vyplývajúcim z aktualizácie klasifikácie, ktorá sa vykoná v súlade s aktualizáciou európskej štatistickej klasifikácie produkcie v Eurostate (Štatistický úrad Európskej únie).

(5) Informácie o aktualizácii klasifikácií sa vyhlasujú ako opatrenia úradu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

(6) Aktualizácia klasifikácie môže nastať aj spresnením vysvetľujúcich poznámok k jednotlivým položkám klasifikácie.

Čl. IV

Náležitosti žiadosti o vydanie potvrdenia o zatriedení produkcie podľa štatistickej klasifikácie

(1) Žiadosť o vydanie potvrdenia o zatriedení produkcie (kópie zatriedenia) podľa štatistickej klasifikácie musí obsahovať tieto náležitosti:

a) obchodné meno žiadateľa (meno a priezvisko žiadateľa),

b) presná adresa sídla (obec, ulica a číslo, telefónne číslo, PSČ),

c) identifikačné číslo organizácie (IČO),

d) daňové identifikačné číslo (DIČ),

e) dátum pôvodnej žiadosti o zatriedenie,

f) podpis, prípadne pečiatka žiadateľa.

(2) K žiadosti je potrebné priložiť kolkovú známku v hodnote 50 Sk podľa čl. I ods. 4 písm. b) tohto pokynu.