Oznámenie č. 237/1996 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí

Čiastka 81/1996
Platnosť od 01.08.1996 do29.09.1998
Zrušený 296/1998 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.