Oznámenie č. 236/1996 Z. z.Oznámenie generálneho prokurátora Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydávajú zoznamy skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a služobného tajomstva na prokuratúre Slovenskej republiky

Čiastka 81/1996
Platnosť od 01.08.1996 do31.10.2001
Zrušený 241/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

236

OZNÁMENIE

generálneho prokurátora Slovenskej republiky

Generálny prokurátor Slovenskej republiky vydal podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov

opatrenie z 1. júla 1996 č. GO 25/96, ktorým sa vydávajú zoznamy skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a služobného tajomstva na prokuratúre Slovenskej republiky.

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Do zoznamov skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a služobného tajomstva na prokuratúre Slovenskej republiky možno nahliadnuť v každom organizačnom článku prokuratúry v Slovenskej republike a na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.