Opatrenie č. 234/1996 Z. z.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v Zozname obcí a ich častí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike

Čiastka 80/1996
Platnosť od 31.07.1996 do31.01.2006

Pôvodný predpis

31.07.1996