Oznámenie č. 233/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami

Čiastka 80/1996
Platnosť od 31.07.1996 do31.12.2003
Redakčná poznámka

Výmer nadobúda účinnosť 1. augusta 1996. Výmer zrušený opatrením č. 27 079/2003-77 uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003.