Oznámenie č. 232/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú maximálne ceny výrobkov v zdravotníctve – 5. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996

Čiastka 80/1996
Platnosť od 31.07.1996
Redakčná poznámka

Výmer nadobúda účinnosť 1. augusta 1996.