Oznámenie č. 215/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín

Čiastka 76/1996
Platnosť od 23.07.1996 do30.04.2004
Zrušený 496/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom odo dňa výmeny diplomatických nót, t. j. 11. apríla 1996, na základe článku 17.

Pôvodný predpis

23.07.1996