Oznámenie č. 20/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o medzinárodnej cestnej doprave

(v znení č. 368/2004 Z. z.)

Čiastka 7/1996
Platnosť od 24.01.1996
Účinnosť od 06.05.2004
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 16. novembra 1995, na základe článku 18.

OBSAH

Osobná doprava (Čl. 2 - Čl. 5)
Preprava tovarov (Čl. 6 - Čl. 9)
Všeobecné ustanovenia (Čl. 10 - Čl. 18)