Oznámenie č. 198/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci v oblasti colníctva

Čiastka 70/1996
Platnosť od 29.06.1996
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť tridsiatym dňom po výmene ratifikačných listín, t. j. 6. júna 1996, na základe článku 15 ods. 2. Protokol k tejto zmluve nadobudol platnosť 1. mája 2004 (oznámenie č. 548/2004 Z. z.). Do textu protokolu možno nazrieť na Ministerstve financií S...

Pôvodný predpis

29.06.1996