Oznámenie č. 197/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú maximálne ceny výrobkov v zdravotníctve a opráv výrobkov očnej optiky – 4. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z–1/1996

Čiastka 70/1996
Platnosť od 29.06.1996
Redakčná poznámka

Výmer nadobúda účinnosť 1. augusta 1996.

Pôvodný predpis

29.06.1996