Oznámenie č. 196/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú zmeny maximálnych cien výrobkov v zdravotníctve a opráv výrobkov očnej optiky – 3. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z–1/1996

Čiastka 70/1996
Platnosť od 29.06.1996
Redakčná poznámka

Výmer nadobúda účinnosť 1. augusta 1996.