Oznámenie č. 195/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky

Čiastka 70/1996
Platnosť od 29.06.1996
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 1996. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 284/1998 Z. z. a nadobudli účinnosť 19. septembra 1998. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 78/1999 Z. z. a nadobudli účinnosť 23. apríla 1999. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č...

Pôvodný predpis

29.06.1996