Oznámenie č. 188/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Dohovoru o zjednodušení formalít pri preprave tovaru

Čiastka 68/1996
Platnosť od 28.06.1996
Redakčná poznámka

Vo vzťahu k Slovenskej republike dohovor nadobúda účinnosť 1. júla 1996 na základe článku 11a ods. 3.

OBSAH

Všeobecné ustanovenia (Čl. 1 - Čl. 4)
Formality (Čl. 5 - Čl. 8)
Úradná pomoc (Čl. 9)
Zmiešaný výbor (Čl. 10 - Čl. 11)

Pôvodný predpis

28.06.1996