Oznámenie č. 187/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime

Čiastka 67/1996
Platnosť od 28.06.1996
Účinnosť od 01.01.2005
Redakčná poznámka

Vo vzťahu k Slovenskej republike dohovor nadobúda účinnosť 1. júla 1996 na základe článku 15a ods. 3.