Oznámenie č. 186/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o zamestnávaní pracovníkov slovenských podnikateľských subjektov so sídlom na území Slovenskej republiky na realizáciu zmlúv o diele

Čiastka 66/1996
Platnosť od 27.06.1996
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 17. apríla 1996, na základe článku 12 ods. 1.

Pôvodný predpis

27.06.1996