Oznámenie č. 174/1996 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o zriadenie zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie a podmienky na jeho prevádzku

Čiastka 62/1996
Platnosť od 18.06.1996 do28.10.1998
Zrušený 322/1998 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 1996.