Oznámenie č. 172/1996 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas a podmienky na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 16 ods. 1 zákona o bankách

Čiastka 62/1996
Platnosť od 18.06.1996 do02.07.1998
Zrušený 212/1998 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 1996.

172

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 16 ods. 3 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.

opatrenie z 27. mája 1996 č. 5, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas a podmienky na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 16 ods. 1 zákona o bankách.

Týmto opatrením sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska, ako aj podmienky na udelenie súhlasu na vznik alebo na zvýšenie majetkového podielu zahraničnej osoby na základnom imaní už založenej banky presahujúceho 3 % tohto imania, na zlúčenie, splynutie alebo na rozdelenie banky, na zvýšenie alebo na zníženie základného imania banky, ak nejde o zníženie z dôvodu straty, na vznik alebo na zvýšenie podielovej účasti v rozsahu väčšom ako 15 % základného imania banky vykonané v jednej alebo v niekoľkých operáciách akejkoľvek jednej osoby alebo viacerých osôb konajúcich v zhode a na predaj banky, pobočky zahraničnej banky alebo ich časti.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 1996.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 11/1996 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.