Oznámenie č. 169/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny

Čiastka 62/1996
Platnosť od 18.06.1996 do30.04.2004
Zrušený 496/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny diplomatických nót, t. j. 11. apríla 1996, na základe článku 11.

169

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. decembra 1995 bola v Sofii podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny.

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny diplomatických nót, t. j. 11. apríla 1996, na základe článku 11.

Nadobudnutím platnosti tejto dohody sa vo vzťahu k zmluvným stranám končí platnosť

a) Dohody medzi vládou Československej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku veterinárnom podpísanej v Sofii 3. júna 1957,

b) Dohovoru k veterinárnej Dohode medzi Československou republikou a Bulharskou ľudovou republikou zo dňa 3. júna 1957 o dovoze, vývoze a prevoze zvierat, výrobkov a surovín živočíšneho pôvodu a predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákazlivých ochorení zvierat, podpísaného v Prahe 21. marca 1958.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky
o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny

Vláda Slovenskej republiky a vláda Bulharskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

vedené želaním rozšíriť a prehĺbiť vzájomnú spoluprácu v oblasti veterinárnej medicíny s cieľom prevencie nebezpečenstva, ktoré predstavujú infekčné a iné choroby zvierat, zdraviu škodlivé produkty živočíšneho pôvodu pre obyvateľov a národné hospodárstvo oboch štátov,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú spolupracovať pri ochrane území štátov zmluvných strán pred zavlečením nákazlivých ochorení pri vývoze, dovoze a prevoze živých zvierat, surovín a produktov živočíšneho pôvodu, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákazlivých ochorení zvierat, a pri ochrane svojho štátneho územia pred dovozom zdraviu škodlivých produktov živočíšneho pôvodu a krmív.

Článok 2

Zmluvné strany dohodnú spoločné opatrenia na zjednodušenie vykonávania veterinárnych podmienok na dovoz, vývoz a prevoz živých zvierat a tovaru podliehajúceho hraničnej veterinárnej kontrole. Na vypracovanie spoločných opatrení sa použije legislatíva Európskej únie a zásady vyplývajúce z Medzinárodného dohovoru o zladení hraničných kontrol tovaru podpísaného v Ženeve 12. októbra 1982.

Článok 3

Základné definície tovarov na účely plnenia tejto dohody sú:

1. Živé zvieratá:

– jednokopytníky (kone, somáre, muly),

– párnokopytníky: domáce i divé (hovädzí dobytok, byvoly, ovce, kozy, ošípané),

– hlodavce: domáce i divé,

– domáce vtáctvo (sliepky, husi, kačice, morky),

– luxusné vtáctvo (bažanty, jarabice, tetrovy),

– exotické vtáctvo a zver,

– včely,

– ryby, kôrovce, korytnačky, žaby, priadka morušová.

2. Materiály na reprodukciu zvierat:

– sperma, vajíčka, embryá, zygoty.

3. Suroviny a produkty živočíšneho pôvodu:

– suroviny – všetky časti tela zvierat v nespracovanom stave nezávisle od účelu,

– potravinárske produkty – všetky časti tela a vnútornosti zvierat určené na výživu ľudí,

– nepotravinárske produkty – všetky časti tela a vnútornosti zvierat nepoužiteľné na výživu ľudí.

4. Krmivá:

– všetky zdroje živín rastlinného, živočíšneho, minerálneho, mikrobiálneho, chemického a iného pôvodu, ktoré neobsahujú toxické látky a môžu sa transformovať v organizmoch ako neškodné, biologicky efektívne, produktívne a funkcionálne prvky.

Pri ostatných tovaroch podliehajúcich veterinárnej kontrole, ktoré nie sú zahrnuté do predmetu plnenia tejto dohody, platia nariadenia vydané samostatne každou zo zmluvných strán.

Článok 4

1. Štátne veterinárne orgány zmluvných strán

a) budú sa okamžite informovať o výskyte nákazlivých ochorení zvierat na území ich štátov podľa zoznamu „A“ Medzinárodného úradu pre nákazy (O. I. E.), o druhoch a počtoch chorých zvierat, mieste výskytu, spôsobe stanovenia diagnózy a o opatreniach zameraných na likvidáciu týchto ochorení,

b) budú si navzájom zasielať informácie o ďalšom priebehu týchto ochorení až do ich likvidácie.

2. Ak sa na území štátu jednej zo zmluvných strán vyskytne niektorá choroba uvedená v odseku 1 písm. a), štátny veterinárny orgán tejto zmluvnej strany oznámi štátnemu veterinárnemu orgánu druhej zmluvnej strany druh alebo typ pôvodcov chorôb.

3. Štátny veterinárny orgán štátu jednej zmluvnej strany bude okamžite informovať štátny veterinárny orgán štátu druhej zmluvnej strany o prijatých ochranných opatreniach, ktoré vykonal na ochranu zvierat pred chorobami uvedenými v odseku 1 písm. a), ak sa tieto nákazy vyskytli na území susedného štátu.

4. Štátne veterinárne orgány štátov oboch zmluvných strán si budú pravidelne vymieňať mesačné informácie o nákazách zvierat vypracované podľa zoznamov „A“ a „B“ O. I. E.

5. Podľa dohody zmluvné strany umožnia štátnym veterinárnym orgánom kontrolu hygienických podmienok v podnikoch, ktoré vyrábajú a vyvážajú produkciu živočíšneho pôvodu do štátu druhej zmluvnej strany.

6. Štátne veterinárne orgány štátov oboch zmluvných strán si budú vzájomne oznamovať podmienky dovozu živých zvierat, produktov živočíšneho pôvodu a krmív, budú sa informovať o ich zmenách a doplnkoch. Veterinárne certifikáty budú vydané v jazyku krajiny vývozcu a v anglickom jazyku.

7. Prevoz živých zvierat, surovín a produktov živočíšneho pôvodu, krmív a iných predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi nákaz cez územie štátu jednej zo zmluvných strán alebo cez územie tretej krajiny, sa riadi veterinárnym povolením na prevoz.

8. Pri výskyte chorôb zahrnutých do zoznamu „A“ O. I. E. na území štátu jednej zo zmluvných strán štátny veterinárny orgán zmluvnej strany má právo obmedziť alebo zrušiť dovoz, vývoz a prevoz živých zvierat, surovín a produktov živočíšneho pôvodu, krmív a materiálov, ktoré môžu byť nositeľmi nákazy. O svojom rozhodnutí ihneď informuje štátny veterinárny orgán druhej zmluvnej strany.

Článok 5

Štátne veterinárne orgány štátov oboch zmluvných strán sa budú vzájomne informovať o využívaní nových metód pri ochrane zvierat pred inými nákazlivými hromadnými ochoreniami.

Článok 6

Zmluvné strany budú spolupracovať v oblasti veterinárneho výskumu a veterinárnej starostlivosti prostredníctvom

a) výmeny poznatkov a skúseností z pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania,

b) spolupráce medzi diagnostickými laboratórnymi a vedeckovýskumnými pracoviskami,

c) študijných pobytov odborných a vedeckých pracovníkov,

d) výmeny odborných časopisov a iných publikácií z oblasti veterinárnej medicíny,

e) vzájomného informovania o organizačnej štruktúre veterinárnych správ, ako aj o právnych predpisoch a inštrukciách.

f) tvorby priaznivých podmienok a stimulovaním obchodu s liečivami, vakcínami, diagnostickými prípravkami a zdravotníckymi materiálmi vyrábanými v štátoch zmluvných strán vrátane zakladania spoločných výrobných a obchodných podnikov v tejto oblasti.

Článok 7

Zmluvné strany poverujú kompetentné štátne veterinárne orgány oboch krajín vypracovať vzájomne akceptovateľné špecifické veterinárno-medicínske nariadenia a podmienky zladené s medzinárodným zoosanitárnym kódexom O. I. E., reglementujúce obchodný režim pre dovoz, vývoz a prevoz živých zvierat, surovín a produktov živočíšneho pôvodu, krmív a iných tovarov z hľadiska ochrany pred infekčnými, parazitárnymi chorobami, zoonózami a inými biologickými, chemickými, fyzikálnymi a mechanickými látkami ohrozujúcimi zdravie človeka a zvierat.

Článok 8

Dodržiavanie zásad uvedených v tejto dohode štátne veterinárne orgány zmluvných strán budú raz ročne hodnotiť striedavo na územiach štátov zmluvných strán.

Článok 9

Výmena informácií, odborných časopisov a publikácií medzi zmluvnými stranami bude bezplatná.

Pri výmene odborníkov vysielajúca zmluvná strana uhrádza náklady na cestu tam a späť. Prijímajúca strana na základe reciprocity uhrádza všetky ostatné náklady.

Článok 10

V prípade potreby vedúci štátnych veterinárnych orgánov zmluvných strán môžu uskutočňovať priame kontakty a výmenu potrebných informácií, ako aj stretnutia a konzultácie.

Všetky sporné otázky týkajúce sa plnenia jednotlivých ustanovení tejto dohody budú riadiť príslušné štátne veterinárne orgány zmluvných strán priamym rokovaním a prijatím riešení.

Dohodu možno zmeniť alebo doplniť iba po vzájomnom prerokovaní a písomnom súhlase oboch zmluvných strán.

Článok 11

Táto dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny diplomatických nót o tomto schválení.

Táto dohoda sa uzatvára na obdobie piatich rokov. Jej platnosť sa bude automaticky predlžovať vždy na ďalšie päťročné obdobie, ak ju žiadna zo zmluvných strán písomne nevypovie najmenej šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia jej platnosti.

Článok 12

Nadobudnutím platnosti tejto dohody sa vo vzťahu k zmluvným stranám končí platnosť

a) Dohody medzi vládou Československej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku veterinárnom podpísanej v Sofii 3. júna 1957,

b) Dohovoru k veterinárnej Dohode medzi Československou republikou a Bulharskou ľudovou republikou zo dňa 3. júna 1957 o dovoze, vývoze a prevoze zvierat, výrobkov a surovín živočíšneho pôvodu a predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákazlivých ochorení zvierat, podpísaného v Prahe 21. marca 1958.

Dané v Sofii 8. decembra 1995 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a bulharskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Norbert M. Beňuška v. r.

Za vládu

Bulharskej republiky:

Maňo Manev v. r.