Zákon č. 164/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 61/1996
Platnosť od 14.06.1996 do31.12.2009
Účinnosť od 01.01.2008 do31.12.2009
Zrušený 513/2009 Z. z.