Opatrenie č. 16/1996 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia odborov vzdelania

Čiastka 5/1996
Platnosť od 18.01.1996 do31.10.2006

16

OPATRENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 3. januára 1996,

ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia odborov vzdelania

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súčinnosti s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

(1) Klasifikácia odborov vzdelania (ďalej len „klasifikácia“) je základným systematickým nástrojom na určovanie, sledovanie a vyhodnocovanie štruktúry obyvateľstva podľa odbornosti a stupňa dosiahnutého vzdelania.

(2) Klasifikácia sa zavádza s cieľom vytvoriť jednoznačnú a porovnateľnú platformu pri špecifikácii odborov vzdelania, na analyzovanie a riadenie vývoja vzdelanosti a na porovnávanie tohto vývoja a stavu v Slovenskej republike a v zahraničí.

§ 2

(1) Predmetom klasifikácie sú odbory vzdelania (ďalej len „odbory“), v ktorých možno vymenovať profesorov a docentov vysokých škôl a obhajovať vedecké práce. Ďalej sú to vedné a študijné odbory na vysokých školách a študijné a učebné odbory na stredných školách.

(2) Učebný, študijný a vedný odbor je v klasifikácii definovaný číselným kódom a názvom.

§ 3

Klasifikácia je záväzná pre celú vzdelávaciu sústavu Slovenskej republiky a používa sa

a) v základných evidenciách žiakov, študentov a rekvalifikantov, ktorí sa vzdelávajú, prípadne rekvalifikujú v príslušnom odbore pre budúcu profesiu,

b) v úradných dokladoch o vzdelaní (vysvedčenia, diplomy, menovacie dekréty, výučné listy, absolventské osvedčenia),

c) v pedagogickej dokumentácii,

d) v personálnych evidenciách na účely riadenia,

e) v evidenciách trhu práce na definovanie kvalifikovanosti a odbornosti pracovníkov,

f) na štatistické zisťovanie.

§ 4

(1) Klasifikácia sa reviduje na návrh vecne príslušných ministerstiev a ďalších ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky.

(2) Dôvodom na revíziu klasifikácie je vznik nových odborov a označenie neaktuálnych odborov.

(3) Neaktuálne odbory sa delia na neaktívne a zrušené.

(4) Za neaktívne sa považujú tie odbory, v ktorých od 1. septembra nového školského roku vzdelávanie už neprebieha.

(5) Za zrušené sa považujú tie odbory, ktoré sa v ďalšej revízii klasifikácie už neuvádzajú.

(6) Klasifikáciu zrušených odborov možno využívať len na prechodný čas, a to v období do najbližšej revízie klasifikácie.

(7) Na označenie skôr získanej kvalifikácie, ktorej kód nie je uvedený v systematickej časti klasifikácie, sa pridelí kód uvedený v časti C. klasifikácie (zrušené odbory).

§ 5

Klasifikáciu vydal Štatistický úrad Slovenskej republiky v súčinnosti s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky ako samostatnú publikáciu.1)

§ 6

Za obsahovú stránku klasifikácie zodpovedá a potrebné zmeny, doplnky a výklad klasifikácie vykonáva Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

§ 7

Klasifikácia nahrádza doteraz platnú Jednotnú klasifikáciu odborov vzdelania – JKOV.2)


§ 8

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Štefan Condík v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Roku 1996 v Ústave informácií a prognóz školstva, mládeže a telovýchovy, Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava, ktorý je súčasne aj distribútorom.

2) Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 81/1982 Zb. o jednotnej klasifikácii odborov vzdelania.