Opatrenie č. 16/1996 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia odborov vzdelania

Čiastka 5/1996
Platnosť od 18.01.1996 do31.10.2006