Vyhláška č. 158/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky č. 101/1996 Z. z.

Čiastka 59/1996
Platnosť od 01.06.1996 do22.01.1998
Účinnosť od 01.06.1996 do22.01.1998
Zrušený 15/1998 Z. z.

OBSAH