Opatrenie č. 156/1996 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 29/1996 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1996

Čiastka 58/1996
Platnosť od 29.05.1996 do31.12.2001

156

OPATRENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 22. mája 1996,

ktorým sa dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 29/1996 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1996

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 29/1996 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1996 sa dopĺňa takto:

Dlhodobé štatistické zisťovania organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky uvedené v prílohe č. 4 a dlhodobé štatistické zisťovania organizované a vykonávané inými ústrednými orgánmi Slovenskej republiky uvedené v prílohe č. 5 sa dopĺňajú v rozsahu uvedenom v prílohe tohto opatrenia.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Štefan Condík v. r.


Príloha opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 156/1996 Z. z.

ÚPRAVY

Programu štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1996

DLHODOBÉ ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Prehľad zisťovaní

Za bod 90 sa pripája bod 91, ktorý znie:

91. VÝROBKY Jednorazové zisťovanie o výrobnej štruktúre priemyselných podnikov“.

Charakteristiky zisťovaní

Za bod 90 sa pripája bod 91, ktorý znie:

91. Názov zisťovania: Jednorazové zisťovanie o výrobnej štruktúre priemyselných podnikov

Značka štatistického formulára: VÝROBKY

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je zistiť štruktúru výroby v priemyselných podnikoch podľa nového zoznamu PRIEMPROD pri prechode zo starého klasifikačného systému založeného na báze JKPOV. Údaje sa využijú na dopracovanie navrhovaného zoznamu z hľadiska národných špecifík, na aplikáciu nového spôsobu výpočtu indexu priemyselnej produkcie, na vytvorenie databázy údajov o výrobnej štruktúre podnikov, ktorá bude slúžiť na generovanie výkazov výrobkovej štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výroby výrobkov podľa pripravovaného zoznamu PRIEMPROD.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: jednorazovo.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: september až október sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.“.

DLHODOBÉ ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ INÝMI ÚSTREDNÝMI ORGÁNMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Prehľad zisťovaní

Za bod 156 sa pripájajú body 157 až 163, ktoré znejú:

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SR
157. Les F (MP SR) 1–01Ročný výkaz o nákladoch a výnosoch z lesníckej činnosti
158. Les P (MP SR) 1–01Ročný výkaz o práci v lesníctve
159. Les S (MP SR) 1–01Ročný výkaz o stave a využití mechanizačných prostriedkov v lesnom hospodárstve
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR
160. ON (MZ SR) 1n–01Ročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch neštátnych zdravotníckych zariadení
161. ON (MZ SR) 2n–01Ročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch neštátnych zdravotníckych zariadení (ambulancií)
162. L (MZ SR) 12–01Ročný výkaz o činnosti neurochirurgického oddelenia
163. L (MZ SR) 13–01Ročný výkaz o činnosti oddelenia a ambulancie klinickej onkológie“.

Charakteristiky zisťovaní

Za bod 156 sa pripájajú body 157 až 163, ktoré znejú:

157. Názov zisťovania: Ročný výkaz o nákladoch a výnosoch z lesníckej činnosti

Značka štatistického formulára: Les F (MP SR) 1–01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o ekonomickej efektívnosti podľa jednotlivých druhov výkonov lesníckych činností a informácie potrebné na poskytovanie dotácií a subvencií pri realizácii štátnej lesníckej politiky a informácie na rozvoj a stratégiu lesného hospodárstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa činností a výkonov, ktoré sa v lesníctve vykonávajú, ukazovatele týkajúce sa nevýrobnej činnosti (bytové hospodárstvo, služby výpočtovej techniky), pomocných prevádzok, výrobnej a správnej réžie a celkových nákladov a výnosov, ktoré nadväzujú na účtovné výkazy. Výkaz sleduje skutočný objem prác podľa výkonov, vynaložené materiálové náklady, mzdové náklady, dane, poplatky a poistné, finančné náklady, ostatné priame náklady a celkové náklady na každý výkon, podiel réžie, úplné vlastné náklady a tržby vrátane výnosov, jednicové náklady (priame a úplné).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Štátne podniky lesného hospodárstva, Štátne lesy TANAP-u, LPM, š. p., Ulič, vojenské lesy, školské lesy a lesy v pôsobnosti rezortu MH SR.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. 2. po sledovanom roku.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MP SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Lesoprojekt Zvolen.

158. Názov zisťovania: Ročný výkaz o práci v lesníctve

Značka štatistického formulára: Les P (MP SR) 1–01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie z oblasti ekonomiky práce, ktoré sú dôležité pri usmerňovaní mzdovej politiky v lesnom hospodárstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výkonov v merných jednotkách, mzdových prostriedkov členených na úkolové a časové mzdy, prémie a odmeny a ostatné mzdové prostriedky, nákladov na mernú jednotku, počtu odpracovaných normohodín vo výkonoch, skutočne odpracovaných hodín v úkole a čase, priemerného plnenia výkonových noriem v %, hodinovej mzdy v Sk a produktivity práce podľa výkonov a činností.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Štátne podniky lesného hospodárstva, Štátne lesy TANAP-u, LPM, š. p., Ulič, vojenské lesy, školské lesy a lesy v pôsobnosti rezortu MH SR.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. 1. po sledovanom roku.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MP SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Lesoprojekt Zvolen.

159. Názov zisťovania: Ročný výkaz o stave a využití mechanizačných prostriedkov v lesnom hospodárstve

Značka štatistického formulára: Les S (MP SR) 1–01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie, ktoré sa budú v plnom rozsahu využívať v rezortnom informačnom systéme pri vypracúvaní stratégie rozvoja lesného hospodárstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa stavu mechanizačných prostriedkov v organizačnej jednotke (inventárne, priemerné), počtu hodín v prevádzke, počtu kalendárnych dní k dispozícii a počtu odpracovaných dní mechanizačnými prostriedkami. Vo výkaze sa sleduje celkový výkon, prepravný výkon a priemerný výkon jednotlivých druhov mechanizačných prostriedkov pri ťažbe, približovaní, manipulácii, nakladaní a odvoze dreva. Ďalej sú to doplnkové technologické ukazovatele (ťažbovej a pestovnej činnosti) a vybrané ukazovatele mechanizácie prác v lesných škôlkach.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Štátne podniky lesného hospodárstva, Štátne lesy TANAP-u, LPM, š. p., Ulič, vojenské lesy, školské lesy a lesy v pôsobnosti rezortu MH SR.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. 1. po sledovanom roku.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MP SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Lesoprojekt Zvolen.

160. Názov zisťovania: Ročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch neštátnych zdravotníckych zariadení

Značka štatistického formulára: ON (MZ SR) 1n–01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení a špecifických údajoch v neštátnych zdravotníckych zariadeniach. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky a pre potreby MZ SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa príjmov a výdavkov, počtu vyšetrení, počtu a využití postelí za jednotlivé nákladové strediská.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Neštátne zdravotnícke zariadenia – právne subjekty (nemocnice, polikliniky, centrá atď.).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

161. Názov zisťovania: Ročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch neštátnych zdravotníckych zariadení (ambulancií)

Značka štatistického formulára: ON (MZ SR) 2n–01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení a o špecifických údajoch v neštátnych zdravotníckych zariadeniach. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky a pre potreby MZ SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výdavkov podľa vybraných druhov, príjmov a doplnkových ukazovateľov za spravodajskú jednotku.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Neštátne zdravotnícke zariadenia – právne subjekty (ambulancie).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

162. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti neurochirurgického oddelenia

Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 12–01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o výkonoch v neurochirurgických oddeleniach, o využití posteľového fondu a vzdelanostnej štruktúry v týchto oddeleniach.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prehľadu o neurochirurgických oddeleniach v lôžkovej časti, o počte operácií a počte pacientov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. 1. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

163. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelenia a ambulancie klinickej onkológie

Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 13–01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie na vyhodnotenie činnosti oddelení a ambulancií klinickej onkológie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prehľadu o pracoviskách klinickej onkológie, pracovných miestach, prístrojovom vybavení a vyšetreniach v oddelení a v ambulancii klinickej onkológie.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. 1. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.“.