Opatrenie č. 156/1996 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 29/1996 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1996

Čiastka 58/1996
Platnosť od 29.05.1996 do31.12.2001

Pôvodný predpis

29.05.1996