Vyhláška č. 143/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti preukazovania príslušnosti vojakov v činnej službe Železničného vojska na plnenie úloh Železničnej polície Slovenskej republiky

Čiastka 53/1996
Platnosť od 11.05.1996
Účinnosť od 11.05.1996