Oznámenie č. 137/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o zamestnávaní pracovníkov na rozšírenie ich odborných a jazykových vedomostí

Čiastka 49/1996
Platnosť od 08.05.1996
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom jej podpísania, t. j. 18. marca 1996, na základe článku 9 ods. 1.