Vyhláška č. 136/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje tvorba, použitie a spôsob umiestnenia prostriedkov rezerv poisťovne

(v znení č. 177/1999 Z. z., 1/2000 Z. z.)

Čiastka 49/1996
Platnosť od 08.05.1996 do28.02.2002
Účinnosť od 08.01.2000 do28.02.2002
Zrušený 95/2002 Z. z.