134

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. novembra 1994 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Turkmenistanu o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou diplomatických nót, t. j. 1. marca 1996, na základe článku 17.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Turkmenistanu o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci

Vláda Slovenskej republiky a vláda Turkmenistanu (ďalej len „zmluvné strany“),

riadiac sa želaním rozvíjať a upevňovať obchodno-hospodárske vzťahy a vedecko-technickú spoluprácu,

majúc na zreteli rozširovanie obchodných vzťahov medzi oboma štátmi na princípoch rovnoprávnosti a vzájomnej výhodnosti,

snažiac sa postupne integrovať hospodárstva oboch štátov do svetového hospodárstva v súlade s medzinárodným právom a platným právnym poriadkom oboch štátov,

berúc do úvahy záväzky Slovenskej republiky ako zmluvnej strany Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) a úsilie Turkmenistanu dodržiavať normy a pravidlá všeobecne platné v medzinárodnom obchode vrátane noriem a pravidiel GATT,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj vzájomných hospodárskych vzťahov, zameraných v prvom rade na zvýšenie vzájomného obratu tovarov a objemu poskytovaných služieb.

Zmluvné strany sa dohodli prijímať nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie, uľahčenie a stimulovanie všetkých foriem hospodárskej, obchodnej a vedecko-technickej spolupráce v súlade s platným právnym poriadkom štátov zmluvných strán.

Článok 2

Zmluvné strany si navzájom poskytnú doložku najvyšších výhod vo vzťahu k obchodovaniu s tovarmi pochádzajúcimi z územia ich štátov, ako aj vo vzťahu k ďalším formám obchodno-hospodárskej spolupráce.

Doložka najvyšších výhod sa nevzťahuje na práva a výhody, ktoré

– jedna zo zmluvných strán poskytla alebo v budúcnosti poskytne susedným štátom s cieľom uľahčiť pohraničný obchod alebo medziregionálny obchod s inými štátmi,

– vyplývajú z účasti zmluvných strán v colných úniách a v zónach voľného obchodu.

Článok 3

Zmluvné strany sa dohodli, že zahranično-obchodné operácie a poskytovanie služieb sa budú uskutočňovať medzi subjektmi zahranično-obchodných vzťahov oboch štátov (ďalej len „subjekty“) na základe rôznych foriem zahranično-obchodných operácií uzavretých v súlade s platným právnym poriadkom štátov zmluvných strán a na zásadách platných v medzinárodnom obchode.

Subjekty štátov zmluvných strán budú na základe vzájomného dohovoru uzavierať dohody a kontrakty vrátane dlhodobých, najmä na dodávky tovarov s dlhotrvajúcim výrobným cyklom, a dohody o hospodárskej spolupráci.

Článok 4

Zmluvné strany sa dohodli, že vývoz a dovoz tovarov a služieb medzi subjektmi sa bude uskutočňovať prostredníctvom uzavierania kontraktov v súlade s platným právnym poriadkom štátov zmluvných strán.

Článok 5

S cieľom zabezpečiť potrebné predpoklady na obchodno-hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu zmluvné strany považujú za potrebné

– vytvárať v súlade s platným právnym poriadkom svojich štátov priaznivé podmienky na rozvoj spoločnej podnikateľskej činnosti,

– neuplatňovať diskriminačné opatrenia vo vzájomnej obchodno-hospodárskej spolupráci,

– navzájom si vymieňať zákonodarné a normatívne akty, ktoré sa vzťahujú na hospodársku a vedecko-technickú činnosť vrátane otázok obchodu, investícií, zdaňovania, bankovníctva a poisťovníctva, ako aj ďalších finančných služieb, dopravy a pracovných podmienok,

– zabezpečiť ochranu práv na obchodné, priemyselné a duševné vlastníctvo,

– navzájom sa oboznamovať so zmenami v zákonodarstve svojho štátu, ktoré môžu mať vplyv na plnenie tejto dohody.

Článok 6

Zmluvné strany, majúc na zreteli dôležitosť rozširovania obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce, budú v súlade s platným právnym poriadkom svojich štátov vytvárať priaznivé podmienky na zriaďovanie pobočiek organizácií, podnikov, bánk, obchodných domov, búrz, družstiev a spoločností na svojom území na ich obchodnú a hospodársku činnosť.

Zmluvné strany budú napomáhať pri zakladaní a činnosti spoločných podnikov aj za účasti tretích štátov, organizácií, medzištátnych technologických, priemyselných a najdôležitejších vedecko-technických komplexov na svojom území alebo mimo neho predovšetkým s cieľom lepšie spracovať a efektívnejšie využívať surovinové zdroje.

Článok 7

Zmluvné strany s prihliadnutím na rozvoj trhových hospodárskych vzťahov v obidvoch štátoch potvrdzujú v súlade s platným právnym poriadkom svojich štátov vzájomný záujem o

– vytváranie priaznivých podmienok na pohyb kapitálu,

– združovanie investícií na realizáciu významných projektov,

– účasť subjektov v rozvíjaní voľných hospodárskych zón,

– proces privatizácie.

Článok 8

Zmluvné strany, vychádzajúc z toho, že vedecko-technická spolupráca v oblasti základných a aplikačných vied, vyspelej techniky a technológie zohráva dôležitú úlohu v hospodárskom rozvoji, budú v tejto oblasti vytvárať nevyhnutné podmienky na rozvoj vzájomných vzťahov.

Článok 9

Zmluvné strany budú venovať osobitnú pozornosť rozvoju vzťahov a spolupráci medzi vedcami a špecialistami, vedeckými organizáciami a podnikmi vrátane vytvárania dočasných alebo trvalých spoločných vedeckých kolektívov, riešeniu vedecko-technických problémov a realizácii výskumných projektov s cieľom zabezpečiť sociálny a hospodársky rozvoj v oboch štátoch.

Zmluvné strany budú chrániť výsledky spoločných vedecko-technických prác. Poskytnutie týchto výsledkov tretej strane sa môže uskutočniť len s písomným súhlasom druhej zmluvnej strany.

Článok 10

Zmluvné strany budú napomáhať svojim subjektom pri tranzite tovarov cez svoje územie do tretích štátov s výnimkou tovarov vylúčených z dovozu a vývozu, v súlade s platným právnym poriadkom svojich štátov.

Článok 11

Zmluvné strany, uvedomujúc si, že v prehlbovaní vzájomných hospodárskych vzťahov zohráva významnú úlohu rozvoj turistiky, budú jej rozvoj podporovať v súlade s platným právnym poriadkom svojich štátov a na základe odporúčaní Konferencie OSN o medzinárodnej turistike a cestovaní (Rím 1963), ako aj Charty turistiky a kódexu turistu (Sofia 1985).

Článok 12

Zúčtovanie a platby za dodávané tovary a poskytované služby medzi subjektmi sa budú uskutočňovať vo voľne zameniteľnej mene v súlade so zásadami, podmienkami a formami uplatňovanými v medzinárodnej obchodnej, finančnej a bankovej praxi.

S cieľom zvýšiť obrat tovarov a rozšíriť jeho skladby subjekty oboch štátov môžu uskutočňovať vzájomne zladené obchodné operácie vrátane transakcií na kompenzačnom základe v súlade s platným právnym poriadkom svojich štátov.

Článok 13

Platobno-zúčtovacie a úverové vzťahy medzi subjektmi štátov zmluvných strán sa budú upravovať jednotlivými dohodami medzi Národnou bankou Slovenska a Centrálnou bankou Turkmenistanu v súlade s platným právnym poriadkom ich štátov.

Článok 14

S cieľom posúdiť plnenie tejto dohody a prijať potrebné opatrenia na jej vykonávanie sa budú splnomocnení predstavitelia zmluvných strán na požiadanie jednej zo zmluvných strán stretávať striedavo vo svojich štátoch.

Článok 15

V prípade vzniku sporov pri výklade alebo vykonávaní tejto dohody zmluvné strany ich budú riešiť konzultáciami a rokovaniami s ohľadom na medzinárodné právne normy.

Článok 16

Podmienky a termíny tejto dohody sa vzťahujú na všetky kontrakty uzavreté počas jej platnosti, ako aj na kontrakty nesplnené do skončenia jej platnosti.

Zmeny a doplnky tejto dohody sa musia vykonať písomnou formou so vzájomným súhlasom zmluvných strán.

Článok 17

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov zmluvných strán a nadobúda platnosť dňom doručenia poslednej nóty, ktorou sa oznámi skončenie zodpovedajúcich vnútroštátnych procedúr.

Táto dohoda sa uzaviera na neurčitú dobu a bude v platnosti dovtedy, kým jedna zo zmluvných strán neoznámi písomnou formou najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím prebiehajúceho kalendárneho roka svoj úmysel ukončiť platnosť tejto dohody. V takom prípade táto dohoda stráca platnosť skončením príslušného kalendárneho roka.

Dané v Bratislave 17. novembra 1994 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, turkménskom a ruskom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielneho výkladu tejto dohody je rozhodujúce ruské znenie.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Brigita Schmögnerová v. r.

Za vládu

Turkmenistanu:

Saparov Redžep Saparovič v. r.