Oznámenie č. 133/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o údržbe a opravách cestných hraničných mostných objektov a spoločných úsekov ciest na spoločnej štátnej hranici

Čiastka 48/1996
Platnosť od 01.05.1996
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny diplomatických nót, t. j. 7. marca 1996, na základe článku 10 ods. 1.

133

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. novembra 1995 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o údržbe a opravách cestných hraničných mostných objektov a spoločných úsekov ciest na spoločnej štátnej hranici.

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny diplomatických nót, t. j. 7. marca 1996, na základe článku 10 ods. 1.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody vo vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou stráca platnosť Dohoda medzi Federálnym ministerstvom dopravy a spojov Československej socialistickej republiky a Ministerstvom dopravy, plavby a spojov Poľskej ľudovej republiky o údržbe cestných hraničných mostných objektov a spoločných úsekov pozemných komunikácií na československo-poľských štátnych hraniciach podpísaná v Muszyne 13. júla 1988 (registrovaná v čiastke 42/1988 Zb.).

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky
o údržbe a opravách cestných hraničných mostných objektov a spoločných úsekov ciest na spoločnej štátnej hranici

Vláda Slovenskej republiky a vláda Poľskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

vedené snahou o zlepšenie cestnej premávky medzi oboma štátmi v oblasti údržby a opráv cestných hraničných mostných objektov a úsekov ciest na spoločnej štátnej hranici,

dohodli sa takto:

Článok 1

(1) Zmluvné strany zabezpečia prostredníctvom príslušných orgánov uvedených v prílohe č. 3 tejto dohody údržbu a opravy cestných hraničných mostných objektov a úsekov ciest na spoločnej slovensko-poľskej štátnej hranici podľa rozdelenia uvedeného v prílohách č. 1 a 2 tejto dohody. Zmeny a dodatky príloh tejto dohody sa dohodnú výmenou diplomatických nót.

(2) Pojmom „údržba a opravy“ sa rozumejú všetky práce, ktoré sú potrebné na bežnú údržbu a obnovu cestných hraničných mostných objektov a spoločných úsekov ciest a ktoré nemenia priestorové usporiadanie a statické parametre mosta a neznižujú jeho zaťažiteľnosť. K prácam spojeným s údržbou a opravami mostných objektov patrí najmä údržba a opravy konštrukcie nosného systému, podpier, ríms, krídel mosta, vozovky, chodníkov, zvodidiel, zábradlí, mostných záverov, ložísk, odvodňovacích zariadení, dopravného značenia, kužeľov a brehových spevnení, ktoré sú súčasťou mosta.

(3) K prácam spojeným s údržbou a opravami spoločných úsekov ciest patrí najmä údržba a opravy vozovky, chodníkov, krajníc, svahov, vodorovných a zvislých dopravných značiek, zariadení zabezpečujúcich pohyb chodcov a premávku motorových vozidiel, odvodňujúcich zariadení, cestného telesa a zimná údržba ciest. Zimná údržba spoločných úsekov ciest sa vykonáva vtedy, keď je na cestách celoročná prevádzka a cesta vedie k hraničnému priechodu.

(4) Všetky práce spojené s údržbou a opravami cestných hraničných mostných objektov a spoločných úsekov ciest sa budú vykonávať tak, aby sa nepoškodilo značenie priebehu štátnej hranice. Všetky práce spojené s údržbou a opravami, ktoré môžu mať vplyv na značenie alebo na priebeh štátnej hranice, si vyžadujú súhlas Stálej slovensko-poľskej hraničnej komisie.

Článok 2

(1) Príslušné orgány štátov zmluvných strán si navzájom v termíne do 30 dní odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody odovzdajú kópie dostupných dokumentov objektov uvedených v prílohách č. 1 a 2 tejto dohody, pri ktorých nastáva zmena strany vykonávajúcej údržbu a opravy, a to najmä plány existujúceho stavu, statické výpočty, protokoly hlavných prehliadok, mostné knihy alebo listy a zmluvy uzatvorené s inými organizáciami.

(2) Príslušné orgány štátov zmluvných strán si navzájom v termíne do 60 dní odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody odovzdajú kópie mostných listov alebo kníh a výpočtov zaťažiteľnosti pre všetky mostné objekty, ktoré udržujú a opravujú podľa rozdelenia uvedeného v prílohe č. 1 tejto dohody.

Článok 3

(1) Nevyhnutnosť stáleho osvetlenia na cestných hraničných mostných objektoch a spoločných úsekoch ciest, financovanie a vykonávanie inštalácie nie sú predmetom tejto dohody.

(2) Príslušné orgány štátov zmluvných strán zabezpečia na území svojho štátu údržbu prístupových ciest k cestným hraničným mostným objektom a údržbu odvodňujúcich zariadení na prístupových cestách.

(3) Príslušné orgány štátov zmluvných strán zabezpečia vhodné podmienky na odtok vysokej vody a ľadu pod cestnými hraničnými mostnými objektmi.

Článok 4

Príslušné orgány štátov zmluvných strán zodpovedajú za bezpečnosť premávky na cestných hraničných mostných objektoch a na spoločných úsekoch ciest, ktoré udržujú a opravujú v súlade s prílohami č. 1 a 2 tejto dohody. Príslušný orgán štátu zmluvnej strany zodpovedný za údržbu a opravy príslušného mostného objektu, prípadne spoločného úseku cesty preberá zodpovednosť za nároky tretích osôb a oslobodzuje príslušný orgán štátu druhej zmluvnej strany od týchto nárokov.

Článok 5

(1) Príslušné orgány štátov zmluvných strán sa budú navzájom informovať o plánovaných prácach súvisiacich s údržbou cestných hraničných mostných objektov a spoločných úsekov ciest na štátnej hranici najneskôr

a) 14 dní pred začatím ich realizácie v prípade, ak práce nespôsobia obmedzenie premávky chodcov a motorových vozidiel,

b) 30 dní pred začatím ich realizácie v prípade, ak práce spôsobia obmedzenie premávky chodcov a motorových vozidiel alebo ak sa premávka pozastaví na čas dlhší než dve hodiny.

(2) Príslušné orgány štátov zmluvných strán budú informovať orgány hraničnej polície a colné orgány svojho štátu o prípravách a začatí prác v termínoch uvedených v odseku 1.

(3) V prípade havárie mostného objektu alebo spoločného úseku cesty, ktorá bola spôsobená živelnou pohromou alebo v dôsledku dopravnej nehody, príslušné orgány štátu tej zmluvnej strany, ktorá je zodpovedná za údržbu a opravy daného mostného objektu alebo spoločného úseku cesty, budú neodkladne informovať o situácii príslušný orgán štátu druhej zmluvnej strany. Príslušné orgány štátov zmluvných strán dohodnú spôsob odstraňovania následkov havárie a náhradu za škody.

(4) V prípade iných prác, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 3, ktoré vyžadujú okamžitý zásah, príslušné orgány štátov zmluvných strán budú neodkladne informovať orgány hraničnej polície a colné orgány svojho štátu o začatí prác.

Článok 6

(1) Pracovníci vykonávajúci v súlade s touto dohodou práce súvisiace s údržbou a opravami cestných hraničných mostných objektov a spoločných úsekov ciest môžu prekračovať spoločnú štátnu hranicu cez hraničné priechody alebo po schválení určených hraničných orgánov štátov zmluvných strán mimo hraničných priechodov na základe dokladov oprávňujúcich prekročiť hranice.

(2) Pracovníci vykonávajúci v súlade s touto dohodou práce súvisiace s údržbou a opravami cestných hraničných mostných objektov a spoločných úsekov ciest nepotrebujú na vykonávanie týchto činností povolenie na prácu.

(3) Občania iných štátov, ktorí vykonávajú práce podľa odsekov 1 a 2, môžu prekračovať spoločnú štátnu hranicu, ak sa preukážu dokladmi a povoleniami vyžadovanými v súlade s platnými právnymi predpismi štátov zmluvných strán.

Článok 7

(1) Všetky náklady spojené s údržbou a opravami cestných hraničných mostných objektov a spoločných úsekov ciest podľa článku 1 ods. 1 uhrádza tá zmluvná strana, ktorá vykonáva ich údržbu a opravy v súlade s prílohami č. 1 a 2 tejto dohody.

(2) Táto dohoda sa netýka otázok spojených s financovaním a realizáciou modernizácie existujúcich a výstavby nových cestných hraničných mostných objektov a spoločných úsekov ciest.

Článok 8

(1) Príslušné orgány štátov zmluvných strán zabezpečia vykonávanie prehliadok stavu cestných hraničných mostných objektov a spoločných úsekov ciest v súlade s platnými predpismi svojich štátov.

(2) Výsledky prehliadok podľa odseku 1 príslušné orgány zmluvných strán navzájom predložia v lehote 14 dní pred plánovanou spoločnou prehliadkou objektu.

(3) Pracovníci príslušných orgánov štátov zmluvných strán budú vykonávať spoločné prehliadky stavu cestných hraničných mostných objektov a spoločných úsekov ciest na slovensko-poľskej štátnej hranici najviac v päťročných intervaloch.

(4) Príslušný orgán štátu zmluvnej strany, ktorý vykonáva údržbu daného objektu, je povinný zorganizovať spoločnú prehliadku, vypracovať z nej protokol a odovzdať ho príslušnému orgánu štátu druhej zmluvnej strany. Prehliadka sa vykoná za spoluúčasti zástupcov orgánov hraničnej polície a colnej polície štátov oboch zmluvných strán. Mimoriadna spoločná prehliadka sa môže vykonať na základe návrhu príslušného orgánu štátu jednej zo zmluvných strán po vzájomnej dohode.

(5) Na základe prehliadok uvedených v odseku 4 môžu príslušné orgány štátov zmluvných strán dohodnúť nevyhnutnosť modernizácie cestných hraničných mostných objektov a spoločných úsekov ciest.

(6) Návrh na modernizáciu cestného hraničného mostného objektu alebo spoločného úseku cesty vypracujú príslušné orgány štátu tej zmluvnej strany, ktorá vykonáva údržbu a opravy daného objektu.

Článok 9

(1) Na dodávky tovaru a služieb spojených s údržbou cestných hraničných mostných objektov a spoločných úsekov ciest platí platná právna úprava týkajúca sa tovaru a služieb štátu tej zmluvnej strany, ktorá je zodpovedná za údržbu a opravy mostného objektu alebo spoločného úseku cesty.

(2) Tovar dovezený z colného územia štátu jednej zmluvnej strany, ktorý sa používa na práce vykonávané v rámci tejto dohody, sa považuje za tovar používaný na území štátu tej zmluvnej strany, ktorá je povinná vykonávať tieto práce.

(3) Služby vykonávané v rámci prác stanovených v tejto dohode na území štátu druhej zmluvnej strany sa považujú za služby vykonávané na území štátu tej zmluvnej strany, ktorá je povinná vykonávať tieto práce.

Článok 10

(1) Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s právnymi predpismi štátu každej zmluvnej strany, čo bude potvrdené výmenou diplomatických nót o tomto schválení. Platnosť nadobudne dňom doručenia neskoršej nóty.

(2) Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody vo vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou stráca platnosť Dohoda medzi Federálnym ministerstvom dopravy a spojov Československej socialistickej republiky a Ministerstvom dopravy, plavby a spojov Poľskej ľudovej republiky o údržbe cestných hraničných mostných objektov a spoločných úsekov pozemných komunikácií na československo-poľských štátnych hraniciach podpísaná v Muszyne 13. júla 1988.

(3) Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán ju môže diplomatickou cestou vypovedať. V takomto prípade sa platnosť dohody končí šesť mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

Dané v Bratislave 29. novembra 1995 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a poľskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Alexander Rezeš v. r.

Za vládu

Poľskej republiky:

Boguslaw Liberadzky v. r.

Příloha 01

Príloha

Príloha č. 1

Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky
o údržbe a opravách cestných hraničných mostných objektov a spoločných úsekov ciest na spoločnej štátnej hranici

I. Slovenská strana vykonáva údržbu a opravy týchto cestných hraničných mostných objektov na slovensko-poľskej štátnej hranici:

1. most dlhý 21,7 m cez rieku Bialka medzi obcami Javorina – Lysá,

2. priepust s priemerom 0,8 m cez kanál bez názvu medzi obcami Podspády – Jurgów,

3. dvojotvorový priepust s priemerom 2 x 0,8 m cez kanál bez názvu medzi obcami Bobrov – Jablonka.

II. Poľská strana vykonáva údržbu a opravy týchto cestných hraničných mostných objektov na slovensko-poľskej štátnej hranici:

1. most dlhý 23,8 m cez rieku Krzywoň medzi obcami Bobrov – Jablonka,

2. most dlhý 17 m cez rieku Jelešnia Woda medzi obcami Trstená – Chyžné.

Příloha 02

Príloha č. 2

Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky
o údržbe a opravách cestných hraničných mostných objektov a spoločných úsekov ciest na spoločnej štátnej hranici

Slovenská strana vykonáva údržbu a opravy spoločného úseku cesty medzi obcami Bobrov – Jablonka na úseku medzi hraničnými znakmi č. III/50ab – III/52ab, dĺžka 1,3 km.

Příloha 03

Príloha č. 3

Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky
o údržbe a opravách cestných hraničných mostných objektov a spoločných úsekov ciest na spoločnej štátnej hranici

Príslušné orgány štátov zmluvných strán, ktoré sú poverené údržbou a opravami cestných hraničných mostných objektov a spoločných úsekov ciest na spoločnej štátnej hranici, sú:

I. za Slovenskú republiku

Slovenská správa ciest

Továrenská ul. 7

813 44 Bratislava

tel.: 07/364 029 (riaditeľ), 07/326 181–4 (ústredňa),

fax: 07/361 783,

II. za Poľskú republiku

a) Oblastné riaditeľstvo verejných ciest v Rzeszowe

35–959 Rzeszów, ul. Legionów 20

tel.: 0–17–33676 (riaditeľ), 0–17–34071,

fax: 623915,

b) Oblastné riaditeľstvo verejných ciest v Krakove

poz. II–1,2, príloha č. 1

31–542 Kraków, ul. Mogilska 25

tel.: 0–12–114359 (riaditeľ), 0–12–116022,

fax: 110118.