Oznámenie č. 133/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o údržbe a opravách cestných hraničných mostných objektov a spoločných úsekov ciest na spoločnej štátnej hranici

Čiastka 48/1996
Platnosť od 01.05.1996
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny diplomatických nót, t. j. 7. marca 1996, na základe článku 10 ods. 1.

Pôvodný predpis

01.05.1996