Nález č. 130/1996 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 2. apríla 1996 vo veci vyslovenia nesúladu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 147/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky

Čiastka 47/1996
Platnosť od 01.05.1996
Účinnosť od 01.05.1996

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.1996 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

01.05.1996