Oznámenie č. 127/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú maximálne ceny výrobkov v zdravotníctve – 1. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996

Čiastka 46/1996
Platnosť od 27.04.1996
Redakčná poznámka

Výmer nadobúda účinnosť 1. mája 1996.

127

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách a podľa položky č. 6 časti I výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami,

výmer z 19. apríla 1996 č. Z-2/1996, ktorým sa určujú maximálne ceny výrobkov v zdravotníctve – 1. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996.

Výmerom sa určujú maximálne ceny nových tuzemských i dovážaných liečiv a zdravotníckych pomôcok.

Výmer nadobúda účinnosť 1. mája 1996.

Výmer je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 6/1996 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.