Oznámenie č. 127/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú maximálne ceny výrobkov v zdravotníctve – 1. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996

Čiastka 46/1996
Platnosť od 27.04.1996
Redakčná poznámka

Výmer nadobúda účinnosť 1. mája 1996.