Zákon č. 122/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 44/1993 Z. z.

Čiastka 44/1996
Platnosť od 25.04.1996 do31.12.2004
Účinnosť od 25.04.1996 do31.12.2004
Zrušený 582/2004 Z. z.