Zákon č. 121/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách

Čiastka 44/1996
Platnosť od 25.04.1996
Účinnosť od 01.05.1996