Oznámenie č. 117/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o vyhlásení prírodných zdrojov za prírodné liečivé zdroje a za zdroje minerálnych stolových vôd

Čiastka 42/1996
Platnosť od 24.04.1996

117

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 65 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti

výnos z 11. marca 1996 č. 694/1996-A o vyhlásení prírodných zdrojov za prírodné liečivé zdroje a za zdroje minerálnych stolových vôd.

Týmto výnosom boli vyhlásené za prírodné liečivé zdroje prirodzene sa vyskytujúce vody

1. v obci Brusno, v katastrálnom území Brusno, pramene Ondrej, Ludvig a Paula,

2. v obci Cígeľka, v katastrálnom území Cígeľka, vrt CH-1,

3. v obci Kováčová, v katastrálnom území Kováčová, vrt K-2,

4. v obci Nimnica, v katastrálnom území Nimnica, vrt B-9,

5. v obci Piešťany, v katastrálnom území Piešťany, pramene Scherer, Torkoš, Beethoven, Hynie, Cmunt a Crato,

6. v obci Trenčianske Teplice, v katastrálnom území Trenčianske Teplice, pramene Werhner, Letný prameň a Tomáš;

za prírodné zdroje minerálnych stolových vôd boli vyhlásené prirodzene sa vyskytujúce vody

1. v obci Santovka, v katastrálnom území Santovka, prameň Santovka I,

2. v obci Martin, v katastrálnom území Martin, časť Záturčie, prameň Fatra II.

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 1996.

Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 3/1996 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky a na okresných a obvodných úradoch.