Nariadenie vlády č. 115/1996 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa určuje spôsob a výška vrátenia časti zaplatenej spotrebnej dane z motorovej nafty používanej v poľnohospodárskej výrobe

(v znení č. 259/1996 Z. z.)

Čiastka 42/1996
Platnosť od 24.04.1996 do31.12.1996
Účinnosť od 29.08.1996 do31.12.1996