Oznámenie č. 11/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uruguajskej východnej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov Slovenskej republiky a pre držiteľov diplomatických a oficiálnych pasov Uruguajskej východnej republiky

Čiastka 3/1996
Platnosť od 11.01.1996
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 28. septembra 1995 výmenou nót na základe článku 8.

11

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. mája 1995 bola v Montevideu podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uruguajskej východnej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov Slovenskej republiky a pre držiteľov diplomatických a oficiálnych pasov Uruguajskej východnej republiky.

Dohoda nadobudla platnosť 28. septembra 1995 výmenou nót na základe článku 8.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uruguajskej východnej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov Slovenskej republiky a pre držiteľov diplomatických a oficiálnych pasov Uruguajskej východnej republiky

Vláda Slovenskej republiky a vláda Uruguajskej východnej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

dohodli sa takto:

Článok 1

1. Držitelia platných diplomatických a služobných pasov Slovenskej republiky môžu cestovať do Uruguajskej východnej republiky a zdržiavať sa na jej území počas troch mesiacov bez víz.

2. Držitelia platných diplomatických a oficiálnych pasov Uruguajskej východnej republiky môžu cestovať do Slovenskej republiky a zdržiavať sa na jej území počas troch mesiacov bez víz.

Článok 2

1. Držitelia platných diplomatických a služobných pasov Slovenskej republiky, ktorí cestujú do Uruguajskej východnej republiky pracovať na diplomatickej misii alebo na konzulátoch, v obchodných zastúpeniach a v medzinárodných organizáciách so sídlom na území Uruguajskej východnej republiky, môžu vstupovať na toto územie a zdržiavať sa tam počas svojho pridelenia bez víz.

Rovnaká úprava platí pre rodinných príslušníkov uvedených osôb, ak sú držiteľmi platných diplomatických a služobných pasov.

2. Držitelia platných diplomatických a oficiálnych pasov Uruguajskej východnej republiky, ktorí cestujú do Slovenskej republiky pracovať na diplomatickej misii alebo na konzulátoch, v obchodných zastúpeniach a v medzinárodných organizáciách so sídlom na území Slovenskej republiky, môžu vstupovať na toto územie a zdržiavať sa tam počas svojho pridelenia bez víz.

Rovnaká úprava platí pre rodinných príslušníkov uvedených osôb, ak sú držiteľmi platných diplomatických a oficiálnych pasov.

Článok 3

Osoby uvedené v článku 1 a 2 môžu prekračovať štátne hranice na všetkých priechodoch určených na medzinárodnú dopravu.

Článok 4

Touto dohodou nie je dotknuté právo príslušných orgánov jednej zmluvnej strany odoprieť vstup alebo pobyt takým osobám, ktorých prítomnosť je na jej území nežiaduca.

Článok 5

Každá zmluvná strana môže z dôvodov verejného poriadku, bezpečnosti alebo ochrany zdravia, úplne alebo čiastočne prerušiť vykonávanie tejto dohody. Rozhodnutie o prerušení alebo obnovení vykonávania tejto dohody sa neodkladne oznámi diplomatickou cestou druhej zmluvnej strane.

Článok 6

Zmluvné strany si diplomatickou cestou vymenia vzory pasov uvedených v článku 1 tejto dohody minimálne tridsať dní pred nadobudnutím platnosti dohody. Rovnako sa budú informovať o všetkých zmenách v uvedených dokladoch.

Článok 7

Táto dohoda sa uzatvára na neurčitú dobu. Každá zmluvná strana môže dohodu písomne vypovedať diplomatickou cestou. Platnosť dohody sa skončí prvý deň tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď daná.

Článok 8

Táto dohoda nadobúda platnosť tridsať dní po výmene nót potvrdzujúcich splnenie vnútroštátnych podmienok potrebných na jej schválenie v každej zo zmluvných strán.

Dané v Montevideu 29. mája 1995 v dvoch vyhotoveniach v slovenskom a španielskom jazyku, pričom obidva texty majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Jozef Šesták v. r.

Za vládu

Uruguajskej východnej republiky:

Carlos Pérez del Castillo v. r.